.

Algemene voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden DE HOFPAS.

1. Algemeen

2. Hofpas Gebruikers

3. Hofpas Partners

4. E-commerce specifiek

5. Vouchers en E-Tickets specifiek 


Klik hier om deze voorwaarden te downloaden of te printen


1. Algemeen

Definities: 

De Hofpas, hierna te noemen DE HOFPAS

De coöperatie de hofpas, gevestigd te Den haag, Roggeveenstraat 116, 2518TT.


De Hofpas-voordeelpas, hierna te noemen Hofpas.

Hiermee wordt een fysieke of elektronische uitvoering van de Hofpas-voordeelpas bedoeld.


Hofpasgebruiker, hierna te noemen Gebruiker

Hiermee wordt de gebruiker van de Hofpas bedoeld.


Hofpas-Partner, hierna te noemen Partner

Hiermee wordt aanbieder van Hofpas-voordeel bedoeld.


Partner-Profiel, hierna te noemen Profiel

Hiermee wordt de informatie van de Hofpas-partner bedoeld waarmee hij zichzelf profileert op de Hofpas-website.


Hofpas-website, hierna te noemen Website 

Hiermee wordt de website www.dehofpas.nl bedoeld.


Aanbieding, hierna te noemen Aanbieding

Hiermee wordt een afgeprijsd product of dienst van een partner bedoeld.


Koper, hierna te noemen Koper

Hiermee wordt een Gebruiker bedoeld die via de Website een bestelling plaatst bij één of meerdere Partners.


Abonnement, hierna te noemen Abonnement.

Hiermee wordt het Hofpassysteem bedoeld waarmee partners zich kunnen opgeven voor de verschillende vormen van dienstverlening van DE HOFPAS. Abonnementen kunnen gratis of betaald zijn. 


1.1. Welkom bij DE HOFPAS! 

 

Welkom bij www.dehofpas.nl en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 14 maart 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website , zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie, op alle diensten die door DE HOFPAS worden aangeboden en op alle overeenkomsten die DE HOFPAS aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. DE HOFPAS raadt Gebruikers van de Website of van een van deze diensten  aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. DE  HOFPAS kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.


1.2. Bescherming van uw privacy  

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.


1.3. Minderjarigen

De diensten van DE HOFPAS zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of indien het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.


 1.4. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS-feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Aanbiedingen of 100 hyperlinks naar Aanbiedingen. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Partners te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank van www.dehofpas.nl rust het databankrecht van DE HOFPAS. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.


1.5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door DE HOFPAS. Uw reactie op een Partner of een aanbieding van een Partner en eventuele vervolgberichten tussen Gebruiker, Koper en de Partner worden via de servers van DE HOFPAS verzonden. 


Voor het melden van illegale en inbreuk makende Aanbiedingen, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u een email te zenden naar info@dehofpas.nl; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting of het niet geleverd krijgen van het Hofpasvoordeel kunt u melden via ons Contactformulier (www.dehofpas.nl/contact)


Indien wij aanwijzingen en/of klachten van gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker of Partner niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. DE HOFPAS kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:


a. DE HOFPAS kan de desbetreffende Gebruiker en/of Partner uitsluiten van de diensten van DE HOFPAS of bepaalde functionaliteiten voor deze beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van producten en/of aanbiedingen of reacties; 


DE HOFPAS kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan DE HOFPAS binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. 


1.6. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie, getallen en bedragen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 


1.7. Beperking aansprakelijkheid DE HOFPAS 

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van DE HOFPAS;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van DE HOFPAS of wijzigingen in of op de Website. 

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Partner aan DE HOFPAS heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is. 


1.8. Wijzigingen van de diensten en de Website

DE HOFPAS kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 


1.9. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). DE HOFPAS heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 


1.10. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van DE HOFPAS en de aangesloten Partners kunt u indienen door middel van het contactformulier klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 


1.11. Overige bepalingen

DE HOFPAS  (“DE HOFPAS”) is gevestigd aan de Roggeveenstraat 116, 2518 TT te Den Haag. DE HOFPAS heeft telefoonnummer 070-221 14 85, BTW nummer  85741612B01  en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68371373


DE HOFPAS kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. DE HOFPAS zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van DE HOFPAS gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.


Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Partner en/of Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door DE HOFPAS zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

Kennisgevingen aan DE HOFPAS (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Aanbiedingen)  kunnen worden gericht aan DE HOFPAS , Bautersemstraat 3, 2518 PC te Den Haag. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen DE HOFPAS, Gebruiker en Partner en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van DE HOFPAS en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Den Haag bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat DE HOFPAS zich op de bevoegdheid van de rechtbank Den Haag beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


1.12. Algemene Voorwaarden Webwinkel keurmerk 

DE HOFPAS is lid van Webwinkel Keurmerk als gevolg waarvan in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden, ook de Algemene Voorwaarden Webwinkel Keurmerk van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Partners en Kopers. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden Webwinkelkeurmerk en de Gebruiksvoorwaarden zullen indien de Gebruiker/Koper de overeenkomst met Partner aangaat als consument de inhoud van de Algemene Voorwaarden Webwinkel keurmerk voorrang hebben boven de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden. In elk ander geval zullen de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden voorrang hebben boven de inhoud van de Algemene Voorwaarden webwinkel keurmerk


2. Aanvullende voorwaarden voor Gebruikers.


2.a Gebruikers gaan door het aanvinken van de algemene voorwaarden bij aanmelding  akkoord met deze voorwaarden.


2.b. Gebruikers gaan akkoord met het gebruik van gebruikersinformatie door DE HOFPAS om het aanbod van diensten te verbeteren en om passende aanbiedingen van Partners te communiceren. Hierbij is de voorwaarde dat er wordt voldaan aan de bepalingen van het Privacy statement.3. Aanvullende voorwaarden voor Partners


3.1. Voorwaarden Partners


DE HOFPAS is een platform waar een Partner een Profiel, Producten en Aanbiedingen kan plaatsen en een Gebruiker deze Profielen, producten en Aanbiedingen kan bekijken en v.w.b. de Aanbiedingen en producten deze kan bestellen.


DE HOFPAS is geen partij bij de koopovereenkomst die tussen een de Partner en een Gebruiker tot stand komt. De Partners en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

De PARTNER dient goed zichtbaar maken dat ze partner zijn van de Hofpas door gebruik te maken van het Hofpas winkelpakket

Wanneer de PARTNER een website exploiteert, wordt op prijs gesteld wanneer daarop een melding wordt geplaatst dat ze partner zijn van de Hofpas door het plaatsen van een banner en/of een link naar www.dehofpas.nl. 


3.2. Algemene regels voor het plaatsen van een Profiel, Product en/of Aanbiedingen op de Website

Profielinformatie, Producten en Aanbiedingen die door een Partner op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. 

Het profiel dient een Hofpas-voordeel te bevatten.

De Partner moet zijn ingeschreven bij de KvK.

De partner moet bereikbaar zijn via telefoon, internet en/of fysiek adres.

Titels en teksten van Aanbiedingen mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Aanbiedingen op de Website online/ geplaatst te hebben. 

Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Aanbieding tegelijk op de Website aan te bieden. 

Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Aanbiedingen of meerdere Aanbiedingen voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen. Ieder product/dienst dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst. 

De titel en de tekst van de Producten en Aanbieding mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 

Aanbieding mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 

Het is niet toegestaan om foto’s bij een Aanbieding te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Het is niet toegestaan om een product in een Aanbieding op te         nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij         of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

De Hofpas behoudt zich het recht voor om voor hen moverende redenen partners te weigeren. Zorginstellingen en uitvaartondernemingen zijn uitgesloten van deelname aan de Hofpas

inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

In de titel en tekst van de Aanbieding mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Aanbieding wordt aangeboden of gevraagd.

In de titel of de tekst van de Aanbieding mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Aanbieding worden aangeboden is niet toegestaan.

Het product mag alleen in de tekst van de Aanbieding met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd. 

Het is niet toegestaan een disclaimer in de Aanbieding op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Aanbieding wordt aangeboden. De Partners dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Website. 

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Producten en/of Aanbiedingen.


Zowel DE HOFPAS Partner als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. De Partners en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. 


3.3. Geschillen

DE HOFPAS kan een of meerdere Producten en/of Aanbiedingen van de Partner verwijderen zonder restitutie van het eventueel door de Hofpas-Partner betaalde bedrag.


3.4. Melden van illegale of inbreukmakende Aanbiedingen aan DE HOFPAS, of  Meldingen van Aanbiedingen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden


3.4 a. Aanbiedingen die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Aanbiedingen waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld aan DE HOFPAS. via het contactformulier www.dehofpas.nl/contact. Dit formulier kan ook gebruikt worden door houders van intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht, merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden) of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2).


3.4 b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Aanbieding die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Aanbieding door een email naar DE HOFPAS te sturen. Als de melding  volledig en plausibel is en door DE HOFPAS is ontvangen, zal de betreffende Aanbieding worden verwijderd. 


3.4 c. De informatie die in de email wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Aanbieding meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Aanbieding die moet worden verwijderd te identificeren. 3.5. Wij geven geen garanties 


3.5.1. De Partners dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Profiel, Product of Aanbieding op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Aanbieding, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van DE HOFPAS Partners om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. DE HOFPAS geeft daarover geen garantie. 


3.5.2. DE HOFPAS kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Partners op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.  


3.6. Vrijwaring dienst Aanbiedingen en beperking aansprakelijkheid DE HOFPAS


3.6.1. Iedere Gebruiker vrijwaart DE HOFPAS voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Aanbieding,

(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en

(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en

(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Aanbieding en/of het geleverde product. 

3.6.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van DE HOFPAS zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 7. 


3.7. Wijzigingen


3.7.1. DE HOFPAS kan de Website of delen daarvan, waaronder de Aanbiedingsduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 


3.7.2. DE HOFPAS kan de prijzen van de betaalde Abonnementen te allen tijde wijzigen. 3.8. De Aanbieding kan ook elders worden gepubliceerd


3.8.1. DE HOFPAS kan de Producten en Aanbiedingen en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een product en/of Aanbieding of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.


3.8.2. Door het plaatsen van een Aanbieding verstrek je DE HOFPAS automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om het Product en/of de Aanbieding en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of Aanbiedingdoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 


3.8.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een product en/of Aanbieding om het hun mogelijk te maken deze en andere Producten/Aanbiedingen te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Producten/Aanbiedingen bevatten.


3.8.4. De opmaak van producten/Aanbiedingen kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Aanbiedingen toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.


3.8.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Aanbieding. DE HOFPAS heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.


3.9. Betaalde Abonnementen


3.9.1. De Partner kan zich abonneren op één of meerdere Abonnementen. 


3.9.2. De kosten van een abonnement dienen direct bij het aangaan van een abonnement te worden voldaan en er is onder geen enkele voorwaarde restitutie mogelijk.


3.9.3. DE HOFPAS kan (onderdelen van) de Website en de diensten te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 


4. Omzetbelasting

DE HOFPAS brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van DE HOFPAS, tenzij anders wordt vermeld op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen via zijn ‘Account-pagina’.